Voucher Verkoopvoorwaarden – ZOOMINBIZA

Artikel 1. Algemene informatie
1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die jij bij ZOOMINBIZA koopt.
1.2 ZOOMINBIZA geregistreerd bij de K.v.K. te Den Haag,  registratienummer is 68662025 en haar BTW-nummer is NL857540300B01.
1.3 Overeenkomst: de Overeenkomst met ZOOMINBIZA inzake de aankoop van Vouchers op de website.
1.4 Voucher: de door ZOOMINBIZA, namens Partner, digitaal aangeboden tegoedbon met daarop vermeld de naam en locatie van Partner, de prijs, de geldigheid en de unieke Vouchercode. ZOOMINBIZA zelf verkoopt of levert de goederen en/of diensten niet. Het enige dat ZOOMINBIZA doet, is het verkopen en leveren van de Voucher.
1.5 Partner: de natuurlijke of de rechtspersoon die de op de Voucher vermelde dienst zal verlenen of product zal leveren.
1.6 Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die zich overeenkomstig deze algemene voorwaarden registreert op de website.
1.7 Verkoopvoorwaarden: ZOOMINBIZA behoudt zich het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Alle wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden zullen wij online bekend maken. Jij bent alleen gebonden aan de versie van de Verkoopvoorwaarden waarmee jij je op het tijdstip van de aankoop van een Voucher akkoord hebt verklaard.

2. Aankoop van een Voucher
2.1 Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om een Voucher te kunnen kopen. Voordat je iets kunt kopen dien jij je te registreren en een account aan te maken bij ZOOMINBIZA.
2.2 Door te klikken op de button 'Bestelling afronden’ doe je een aanbod aan ZOOMINBIZA tot het kopen van de Voucher. De koop van de Voucher is echter pas volledig tot stand gekomen indien jij een e-mail van ZOOMINBIZA hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd.
2.3 ZOOMINBIZA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor jouw aanbod te weigeren. Bovendien kan ZOOMINBIZA, ook al heeft zij jouw aanbod geaccepteerd, de overeenkomst te allen tijde annuleren indien zij een redelijk vermoeden heeft dat jij jegens ZOOMINBIZA of een met ZOOMINBIZA gelieerde derde (Partner) fraude hebt gepleegd.
2.4 De koop van een Voucher geschiedt uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik (je mag de Voucher echter wel aan iemand cadeau geven voor zijn/haar niet-commercieel privégebruik). Zowel het reproduceren van een Voucher als het commercieel handelen met een Voucher is verboden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Op het moment dat je je registreert op de website komt de overeenkomst met ZOOMINBIZA tot stand.

Artikel 4. Registratie
4.1 Je bent verplicht je gegevens, die ZOOMINBIZA voor de registratie vraagt, naar waarheid in te vullen.
4.2 Na registratie ontvang je per e-mail van ZOOMINBIZA je inloggegevens. Met deze inloggegevens kun je de vouchers bekijken en kopen.
4.3 Het gebruik en eventueel misbruik van je inloggegevens is voor je eigen rekening en risico. ZOOMINBIZA gaat ervan uit dat handelingen op de website van ZOOMINBIZA, verricht na registratie en invoering van de inloggegevens, door jou worden verricht.
4.4 Door registratie ga je ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens door ZOOMINBIZA worden opgeslagen en door ZOOMINBIZA mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van ZOOMINBIZA. Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar info@zoominbiza.com.

Artikel 5. Aanbiedingen Partners
5.1 ZOOMINBIZA plaats op haar website aanbiedingen van Partners. Door aankoop van een voucher, accepteer je deze aanbiedingen.
5.2 Elke aanbieding namens Partner door ZOOMINBIZA op haar website geplaatst, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en in looptijd beperkt, tenzij in de aanbieding voorwaarden en/of termijnen voor aanvaarding zijn genoemd.
5.3 Er komt een overeenkomst tot stand met een Partner op het moment dat het verschuldigde bedrag door jou is voldaan aan ZOOMINBIZA. Indien het bedrag niet kan worden afgeschreven van je bankrekening/creditcard, dan komt er geen overeenkomst met Partner tot stand en ontvang je geen Voucher.
5.4 ZOOMINBIZA is nooit partij in de overeenkomst met Partner. ZOOMINBIZA is dus nooit gehouden en kan niet worden verplicht de door Partner aangeboden diensten te leveren. De samenstelling van de deal kan te allen tijden gewijzigd worden. Type en/of spelfouten zijn voorbehouden.

Artikel 6. Ontbinding overeenkomst Partner
6.1 Als Consument kun je, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen de overeenkomst met Partner schriftelijk ontbinden.
6.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop van de dienst. Om het herroepingsrecht toe te passen, moet je ZOOMINBIZA  via een ondubbelzinnige verklaring (per e-mail) op de hoogte stellen om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het door ZOOMINBIZA, op jouw verzoek, toegezonden modelformulier. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om het modelformulier te verzenden aan ZOOMINBIZA voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 7. Inwisselen van een Voucher
7.1 De Voucher kan bij de Partner, vermeld op de Voucher, verzilverd worden onder de op de Voucher vermelde voorwaarden.
7.2 De reservering dien je, minimaal 24 uur voor de verzilvering van de Voucher en niet anders vermeld is op de Voucher, te maken bij de Partner onder vermelding van “ZOOMINBIZA”.
7.3. De Voucher kan slecht één keer worden ingewisseld en kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen.
7.4 De Voucher met daarop leesbaar de unieke Voucher- en Securitycode dien je uit te printen en in te leveren bij Partner. Indien de Voucher- en Securitycode niet leesbaar zijn of de Voucher- en Securitycode niet overeenkomen met de controlelijst of de Voucher niet getoond kan worden, heeft Partner het recht om zijn/haar dienst en/of goed niet te verlenen of af te geven. De uiteindelijke beoordeling over de geldigheid ligt bij ZOOMINBIZA.
7.5 De Voucher moet worden verzilverd binnen de op de Voucher vermelde termijn. Indien je de Voucher niet binnen de geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Voucher automatisch en kan het niet meer ingewisseld worden en is er geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag.
7.6. De Voucher geeft je geen recht om de verlening van een dienst of levering van goederen op een bepaald tijdstip te eisen.

Artikel 8. Intellectueel Eigendom
8.1 Je dient de rechten van intellectueel eigendom, toekomend aan ZOOMINBIZA en/of Partners te respecteren.
8.2 Het is absoluut niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van ZOOMINBIZA artikelen/teksten/foto’s van de website van ZOOMINBIZA over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te gebruiken voor andere dan privédoeleinden.
8.3 Je vrijwaart ZOOMINBIZA van alle aansprakelijkheid die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website van ZOOMINBIZA of uit schending van deze voorwaarden.
8.4 Het is ook niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde broncode van de website van ZOOMINBIZA openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de programmatuur van de Website te wijzigen of te verwijderen.
8.5 Het is niet toegestaan de beveiliging van de Website van ZOOMINBIZA te verwijderen of te omzeilen.
8.6 ZOOMINBIZA heeft het recht om de omvang en de functionaliteiten van haar Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

Artikel 9. Einde Overeenkomst
9.1 Je kunt de Overeenkomst te allen tijde, per direct en zonder opgaaf van reden, opzeggen door een e-mail te sturen aan ZOOMINBIZA (info@zoominbiza.com).
9.2 Na beëindiging van de Overeenkomst, worden je registratie- en inloggegevens door ZOOMINBIZA gewist c.q. geblokkeerd.
9.3 ZOOMINBIZA kan de Overeenkomst met jou ook per direct schriftelijk (per e-mail) beëindigen, indien je vanaf de website van ZOOMINBIZA materiaal plaatst of verzendt dat als beledigend, lasterlijk, bedreigend of obsceen kan worden aangemerkt of anderszins in de maatschappij als onaanvaardbaar wordt aangemerkt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 ZOOMINBIZA is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of gebreken in de nakoming van de dienstverlening of de aangeboden goederen door Partner.
10.2 ZOOMINBIZA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt wegens de gebruikmaking van de door Partner verleende dienst of het geleverde goed.
10.3 ZOOMINBIZA biedt op een enkele wijze garantie voor de door jou bij Partner verkregen producten/diensten.
10.4 Jij vrijwaart ZOOMINBIZA van aansprakelijkheid jegens derden aan wie de Voucher door jou is gegeven.
10.5 ZOOMINBIZA is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of vertraging die voortvloeit uit een tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook. Evenmin is ZOOMINBIZA aansprakelijk voor enige schade, verlies of vertraging, veroorzaakt door Partner.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2 In het geval dat een Partner de dienst zoals beschreven in de Voucher niet kan leveren en/of beschikbaar kan stellen op grond van onvoorziene redenen, zal ZOOMINBIZA jou hierover zo snel mogelijk via e-mail informeren. ZOOMINBIZA zal je hetzij een nieuwe voucher met vergelijkbare voordelen (indien voorhanden) of restitutie van de koopprijs van de Voucher aanbieden.